راهنمای یوگا آسانا

Mountain Pose

|  نام سانسکریت: Tadasana  |
|  تمرکز: تحرک، تعادل  |
|  قسمت های بدن درگیر: هسته، پاها  |
|  تجهیزات: بدون نیاز به تجهیزات |
| سطح دشواری: 1  |

ژست کوهستانی یک حالت ایستاده ساده است که پاها در کنار هم قرار گرفته و بدن بلند و قوی است و به صورت عمودی ایستاده است. این ژست شروع برای سایر حالت های ایستاده در یوگا است و همچنین می تواند به تنهایی تمرین شود. این وضعیت به عنوان ابتدایی ترین وضعیت در بین تمام وضعیت های یوگا در نظر گرفته می شود. اگرچه این یک ژست نسبتا ساده است، اما می تواند به بهبود تعادل و ثبات و همچنین ایجاد قدرت کمک کند. نام ژست کوهستانی در سانسکریت تاداسانا است.

STEP 5

برای جلوگیری از کشش بیش از حد، پاهای خود را با خم نرم صاف نگه دارید. صورت، فک و چشمان خود را نرم نگه دارید. در این حالت حداقل سه نفس عمیق بکشید.

STEP 4

گردن خود را بلند نگه دارید، پشت جمجمه خود را بلند نگه دارید – مثل اینکه بادکنکی به آن متصل شده است – و چانه خود را موازی با زمین نگه دارید.

STEP 2

بازوها و دست‌هایتان را در کناره‌هایتان رها کنید، طوری که کف دست‌ها به سمت بیرون باشد، به نشانه باز بودن. گردن خود را بلند نگه دارید، پشت جمجمه خود را بلند نگه دارید – مثل اینکه بادکنکی به آن متصل شده است – و چانه خود را موازی با زمین نگه دارید.

STEP 1

در جلوی تشک خود بایستید و انگشتان شست پا را لمس کرده و لبه های خارجی پاهایتان موازی باشند. وزن شما باید به طور مساوی توزیع شود و باید احساس کنید که هر چهار گوشه پای خود به طور مساوی روی زمین فشار می آورند.

|  نکات مبتدی |

اگر در این ژست تازه کار هستید، با پشت به دیوار تمرین کنید تا همسویی خود را پیدا کنید.

|  نکات  |

برای کسانی که فشار خون پایین دارند توصیه نمی شود.

|  فواید  |

تعادل را بین سمت چپ و راست بدن ایجاد می کند | وضعیت بدنی خوب را ترویج می کند | آگاهی بدن و ذهن را افزایش می دهد |