سادگورو استاد معنوی با تفاوت

#Sadhguru

یوگی، عارف و روشنگر، سادگورو یک استاد روحانی با تفاوت است. زندگی و کار او که ترکیبی شگفت‌انگیز از عمق و عمل‌گرایی است، یادآوری می‌کند که یوگا یک علم معاصر است که به طور حیاتی مربوط به دوران ماست.