ivan-bandura-m7IGjPQGgRo-unsplash
دستیابی به بینش‌ و وضوح ذهنی
فرکانس سولفژ در 432 هرتز با ضربان قلب سیاره ما مطابقت دارد. ... فرکانسی است که همزمانی بین هر دو نیمکره مغز را تشویق می کند که باعث افزایش شهود، بینش و خلاقیت می شود.
fred-moon-3NvRkNaiHtc-unsplash
آرامش و نور درونی
432 هرتز به عنوان تنظیم طبیعی جهان شناخته می شود و یک عدد کیهانی مربوط به هندسه مقدس است که آرامش را فراهم می کند مراقبه با قدرت شفابخش موسیقی 432 هرتز می‌تواند به دستیابی به بینش‌های بیشتر در مورد وضوح ذهنی و احساسی کمک کند.
johny-goerend-Oz2ZQ2j8We8-unsplash
سرشار از حس آرامش و رفاه
432 فرکانس طبیعی زمین است، بنابراین هنگام گوش دادن به موسیقی در آن فرکانس، شما را سرشار از حس آرامش و رفاه می کند برای ذهن و بدن آرامش بخش است ظرفیت درمانی بدن را افزایش می دهد.