741Hz Detox Your Body in Sleep-- Solfeggio Sleep Meditation
سولفژ 741 هرتز به عنوان یک آهنربای دافعه برای سموم، منفی گرایی، عصبانیت، حسادت، دروغ و هر چیزی یا عملی که باعث منفی شدن زندگی ما می شود عمل می کند.
741Hz Detox Your Body in Sleep-- Solfeggio Sleep Meditation
سولفژ 741 هرتز به عنوان یک آهنربای دافعه برای سموم، منفی گرایی، خشم، حسادت، دروغ و هر چیزی یا عملی که منفی را در زندگی ما به ارمغان می آورد، عمل می کند. به عنوان یک زره محافظ در برابر همه چیزهای منفی، درون و بیرون ما عمل می کند. این نیز فرکانس چاکرای گلو، چاکرای حقیقت است. با دروغ هایی که به خود و دیگران می گوییم مسدود می شود.
saffu-pYaKs30p9zg-unsplash
این فرکانس زیبای سولفژ 741 هرتز به عنوان زره محافظ شما در برابر این همه منفی عمل می کند تا چیزی مثبت بتواند جای آن را بگیرد. اگر بیش از حد منفی در درون و اطراف خود دارید، همراه با این موسیقی خواب شفابخش مدیتیشن کنید، زیرا تمام الگوهای افکار و رفتارهای منفی و تحقیرآمیز خود را از ناخودآگاه خود خارج می کنید.
741Hz Detox Your Body in Sleep-- Solfeggio Sleep Meditation
سولفژ 741 هرتز به عنوان یک آهنربای دافعه برای سموم، منفی گرایی، عصبانیت، حسادت، دروغ و هر چیزی یا عملی که باعث منفی شدن زندگی ما می شود عمل می کند.
گوش دادن و مدیتیشن با فرکانس 741 هرتز به عنوان یک مدافع برای سموم، منفی گرایی، خشم، حسادت، دروغ و هر چیزی یا عملی که منفی را در زندگی ما به ارمغان می آورد، عمل می کند. به عنوان یک زره محافظ در برابر همه چیزهای منفی، درون و بیرون ما عمل می کند. این نیز فرکانس چاکرای گلو، چاکرای حقیقت است. با دروغ هایی که به خود و دیگران می گوییم مسدود می شود. این فرکانس زیبای سولفژ 741 هرتز به عنوان زره محافظ شما در برابر این همه منفی عمل می کند تا چیزی مثبت بتواند جای آن را بگیرد. اگر بیش از حد منفی در درون و اطراف خود دارید، همراه با این موسیقی خواب شفابخش مدیتیشن کنید، زیرا تمام الگوهای افکار و رفتارهای منفی و تحقیرآمیز خود را از ناخودآگاه خود خارج می کنید.