مانترای OM

مانترای تک کلمه ای ( بیجا مانترا ) OM صدا و ارتعاشی تولید می کند که به شما امکان می دهد با کائنات هماهنگی باشید. تکرار شعارهای OM برای 108 مرتبه می تواند برای جسم و روح جادویی باشد. 108 در هندوئیسم و یوگا یک عدد مقدس محسوب می شود.