هفت چاکراها را بشناسید

1. Root Chakra

Sanskrit Name – Muladhara
Associated Raag – Shyam Kalyan
Root Note Frequency – 256Hz
Color – Red
Location – Base of the Spine

Function – It governs over our physical energies, giving us a sense of safety and security with other people and ourselves.

2. Sacral Chakra

Sanskrit Name – Svadhishthana
Associated Raag – Yaman
Root Note Frequency –
Color – Orange
Location – In your lower abdomen, about one to two inches below your naval.
Function – The Sacral chakra is about feeling and sexuality. When it is open, your feelings flow freely, and are expressed without you being over-emotional.

3. Solar Plexus Chakra

Sanskrit Name – Manipura
Associated Raag – Bhimpalasi
Root Note Frequency – 320Hz
Color – Yellow
Location –  At the navel or slightly above the solar plexus
Function – Manipura is considered the center of dynamism, energy, willpower, and achievement (Itcha shakti), which radiates prana(the life energy) throughout the entire human body.

4. Heart Chakra

Sanskrit Name – Anahata
Associated Raag – Ahir Bhairav
Root Note Frequency – 341Hz
Color – Green
Location – In the central channel of the spine at the heart
Function – It is associated with the ability to make decisions outside the realm of karma. In Anahata one makes decisions or follows one’s heart  based on one’s higher self, not the unfulfilled emotions and desires of lower nature.

5. Throat Chakra

Sanskrit Name – Vishuddha
Associated Raag – Desh
Root Note Frequency – 384Hz
Color – Sky Blue
Location –  At the throat region, near the spine
Function –  It is known as the purification center of our body and is associated with creativity and self-expression.

6. Third Eye Chakra

Sanskrit Name – Ajna
Associated Raag – Bhupali
Root Note Frequency – 448Hz
Color – Indigo
Location – Directly behind the center of the forehead
Function – Ajna translates as “command”, and is considered the eye of intuition and intellect. When something is seen in the mind’s eye, or in a dream, it is being seen by Ajna

7. Crown Chakra

Sanskrit Name – Sahasrara
Associated Raag – Darbari
Root Note Frequency – 480Hz
Color – Violet
Location –  Either at or slightly above the top of the head.
Function – The Sahasrara Chakra symbolises detachment from illusion; an essential element in obtaining higher consciousness of the truth that one is all and all is one.

چاکرای شبکه خورشیدی

این یکی از موارد اصلی در مورد احساسات و چاکراها است. چاکرای شبکه خورشیدی جایی است که شخصیت شکل می گیرد. به احساسات ما از ادغام شدن در ظرف ذوب جنبه های معنوی و زمینی مربوط می شود. این چاکرای غریزه روده ما نیز هست.

هنگامی که چاکرای شبکه خورشیدی در تعادل است، ما احساس مثبت، کامل، احترام به خود، شفقت، عزت نفس، قدرت شخصی، احساس جدایی از خود، اعتماد به نفس، امید و قاطعیت می کنیم.

وقتی از تعادل خارج می شویم، احساس ناتوانی، بی ارزشی، انتقاد از خود، ترس، شرم، طرد شدن و خودآگاهی می کنیم. نیاز به تسلط و کنترل از ترس اعتماد به جریان طبیعی وجود دارد. نه تنها برای احساس مثبت، بلکه برای احساس جریان اعتماد به نفس مهم است که این چاکرا را متعادل کنید.

چاکرای قلب

همانطور که از خود نام پیداست. اینجاست که عزیزان چاکرای قلب نه تنها احساسات را حفظ می کند، بلکه یک چاکرای قلب متعادل تعادل زندگی را نیز برای شما فراهم می کند. به مرکز عشق، معنویت، انسانیت و شفای ما مربوط می شود. چاکرای قلب ما مرکز خنثی کننده همه احساسات و عواطف است.

وقتی در تعادل هستیم احساس شادی، سپاسگزاری، عشق، وحدت الهی، شفقت، اعتماد، ایمان، غرور، پذیرش، الهام، بخشش و همدلی می کنیم. وقتی از تعادل خارج می شویم احساس حسادت، رها شدن، خشم، تلخی، ترس، طرد شدن، حسادت، عشق مشروط می کنیم.

همه ما به دنبال تعادل در زندگی هستیم و برای آن، داشتن تعادل در احساسات نیز بسیار مهم است. هر زمان که احساس ضعف، عصبانیت یا هر گونه احساسات منفی دیگر می کنیم، مهم است که به چاکراهای نامتعادل نگاه کنیم. زندگی همچنان چندین چالش را به همراه خواهد داشت، اما ما نباید آن چالش ها را به یک بلوک در چاکراهای خود تبدیل کنیم. اطمینان حاصل کنید که چاکراهای خود را کنترل می کنید تا تعادل خوبی در احساسات برقرار کنید.