راهنمای یوگا آسانا

یویوگیک کتابخانه چندرسانه ایی آساناهای یوگا را ایجاد کرده است. 

یوگا یک تمرین فیزیکی، ذهنی و معنوی است که در هند باستان سرچشمه گرفته است. هدف این تمرین ایجاد اتحاد بین بدن، ذهن و روح و همچنین بین خود فردی و آگاهی جهانی است.

راهنمای یوگا آسانا

Namaste Yoga

این سلام اغلب توسط مربیان یوگا در شروع یا پایان کلاس ارائه می شود. به این معنا، ناماسته برای تصدیق ارتباط معنوی، یا یگانگی، به

ادامه مطلب »
یوگا وکتور
راهنمای یوگا آسانا

راهنمای یوگا آسانا

درباره یوگا یوگا یک تمرین فیزیکی، ذهنی و معنوی است که در هند باستان سرچشمه گرفته است. کلمه یوگا از ریشه سانسکریت yuj مشتق شده

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

هاتا یوگا – Hatha Yoga

هاتا یوگا شاخه‌ای از یوگا است که عمدتاً به تسلط بر بدن مربوط می‌شود و مسلماً این سنت آشناترین سنت برای فرهنگ غربی است. این

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

B.K.S. Iyengar

B.K.S. (Bellur Krishnamachar Sundararaja) Iyengar (1918-2014) بنیانگذار یوگا Iyengar بود، سبکی از هاتا یوگا که به دلیل توجه دقیق آن به هم ترازی مناسب و

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا Standing Split Pose

|  نام سانسکریت: Urdvha Prasarita Eka Padasana ||  تمرکز: قدرت، انعطاف پذیری، تحرک، تعادل  ||  قسمت های بدن درگیر: لگن، پاها  ||  تجهیزات: Yoga Block

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا مثلث Triangle Pose

نام سانسکریت: Trikonasanaتمرکز: قدرت، قدرت، تحرک، تعادل |قسمت های بدن درگیر: هسته، شانه ها، پاها، پشت |تجهیزات: Yoga Blockسطح دشواری: 1مرحله: مبتدی حالت مثلثی یک حالت ایستاده

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا کمان Bow Pose

|  نام سانسکریت: Danhurasana ||  تمرکز: انعطاف پذیری، تحرک، تنفس، قدرت ||  قسمت های بدن درگیر: هسته، پاها، شانه ها، سینه، بازوها، پشت ||  تجهیزات: بدون تجهیزات 

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

اتصال پرانایاما و مانترا

Warrior Three Pose |  نام سانسکریت: Virabhadrasana III ||  تمرکز: قدرت، قدرت، استقامت عضلانی، تحرک، تعادل ||  قسمت های بدن درگیر: هسته، شانه ها، پاها، بازوها،

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا گارلند | Garland Pose |

نام سانسکریت: Malasanaتمرکز: انعطاف پذیری، تحرک، تنفس، قدرت قسمت های بدن درگیر: لگن، هسته، پاها، سینه، مفاصل، پشت تجهیزات: Yoga Blockسطح دشواری: 3  مرحله: مبتدی  ژست گارلند یا

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا پل | Bridge Pose |

نام سانسکریت: Setu Bandha Sarvangasana تمرکز: تحرک، انعطاف پذیری قسمت های بدن درگیر: لگن، پاها، سینه، باسن، پشت تجهیزات: بدون تجهیزات  سطح دشواری: 3  مرحله:

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا قایق Boat Pose

نام سانسکریت: Navasanaتمرکز: قدرت، قدرت، استقامت عضلانی، تعادلقسمت های بدن درگیر: لگن، هسته، پاها، پشتتجهیزات: بدون تجهیزاتسطح دشواری: 4مرحله: مبتدی ژست قایق یک وضعیت یوگا

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا الهه| Goddess Pose |

|  نام سانسکریت: Utkata Konasana|  تمرکز: قدرت، قدرت، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری|  قسمت های بدن درگیر: لگن، پاها، باسن|  تجهیزات: بدون تجهیزات| سطح دشواری: 5| 

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا درخت Tree Pose

|  نام سانسکریت: Vrksasana  ||  تمرکز: تعادل، اتصال، حالت ایستاده ||  قسمت های بدن درگیر: لگن، شانه ها، پاها، مفاصل ||  تجهیزات: بدون تجهیزات  || سطح دشواری:

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا عقاب Eagle Pose

|  نام سانسکریت: Garudasana|  تمرکز: تعادل، اتصال، حالت ایستاده|  قسمت های بدن درگیر: لگن، شانه ها، پاها، مفاصل|  تجهیزات: بدون تجهیزات| سطح دشواری: 6|  مرحله:

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا صاعقه Thunderbolt Pose

|  نام سانسکریت: Vajrasana|  تمرکز: تنفس |  قسمت های بدن درگیر: پاها، مفاصل |  تجهیزات: بدون تجهیزات  | سطح دشواری: 2  |  مرحله: مبتدی  ‘Vajra’ در Vajrasana (حالت

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا صندلی Chair Pose

|  نام سانسکریت: Utkatasana|  تمرکز: قدرت، قدرت، استقامت عضلانی، تعادل |  قسمت های بدن درگیر: سینه، باسن |  تجهیزات: بدون تجهیزات  | سطح دشواری: 2  |  مرحله: مبتدی 

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا جنگجو 3 Warrior Three Pose

|  نام سانسکریت: Virabhadrasana III|  تمرکز: قدرت، قدرت، استقامت عضلانی، تحرک، تعادل |  قسمت های بدن درگیر: هسته، شانه ها، پاها، بازوها، مفاصل، پشت |  تجهیزات: بدون

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا شیر | Lion Pose |

|  نام سانسکریت:Simhasana |  تمرکز: نفس کشیدن |  قسمت های بدن درگیر: کل بدن، سینه |  تجهیزات: بدون تجهیزات  | سطح دشواری: 1  |  مرحله: مبتدی  Simhasana یک آسانا نشسته

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا جنگجو 2 | Warrior Two Pose |

|  نام سانسکریت: Virabhadrasana II|  تمرکز: قدرت، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری |  قسمت های بدن درگیر: لگن، شانه ها، پاها، مفاصل |  تجهیزات: بدون تجهیزات  | سطح دشواری:

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا چرخ Wheel Pose

راهنمای یوگا آسانا |  نام سانسکریت: Urdhva Dhanurasana |  تمرکز: قدرت، قدرت، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری، تحرک، تنفس |  قسمت های بدن درگیر: لگن، هسته، شانه ها،

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا گاوآهن | Plow Pose |

راهنمای یوگا آسانا |  نام سانسکریت: Halasana ||  تمرکز: تحرک، انعطاف پذیری، تعادل ||  قسمت های بدن درگیر: پاها، شانه ها، گردن، پشت ||  تجهیزات: بدون تجهیزات 

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا دلفین Dolphin Pose

نام سانسکریت: Ardha Pincha Mayurasana تمرکز: هسته، خم شدن به جلو، وارونگی، قدرت قسمت های بدن درگیر: هسته، پاها، شانه ها، سینه، بازوها، مفاصل تجهیزات: بدون تجهیزات  سطح

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا طاووس | Peacock Pose |

|  نام سانسکریت: Mayurasana  ||  تمرکز: انعطاف پذیری، تحرک، تنفس، قدرت ||  قسمت های بدن درگیر: هسته، پاها، شانه ها، سینه، بازوها، پشت ||  تجهیزات: بدون تجهیزات 

ادامه مطلب »