آموزش آساناهای یوگا

آساناهای یوگا را توضیح داده ایم. راهنمای نحوه اجرای آساناهای یوگا با فیلم و عکس را ببینید. 

آموزش آساناهای یوگا

راهنمای یوگا آسانا
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا جنگجو 2 | Warrior Two Pose |

|  نام سانسکریت: Virabhadrasana II|  تمرکز: قدرت، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری |  قسمت های بدن درگیر: لگن، شانه ها، پاها، مفاصل |  تجهیزات: بدون تجهیزات  | سطح دشواری: 1  |  مرحله: مبتدی  حالت جنگجو دو یا در زبان سانسکریت

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا سگ سر بالا | Up Dog Pose |

راهنمای یوگا آسانا |  نام سانسکریت: Urdvha Mukha Svanasana  | |  تمرکز: انعطاف پذیری، تحرک، تنفس، قدرت  | |  قسمت های بدن درگیر: هسته، پاها، شانه ها، سینه، باسن، بازوها، پشت  | |  تجهیزات: بدون

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا عقاب Eagle Pose

|  نام سانسکریت: Garudasana|  تمرکز: تعادل، اتصال، حالت ایستاده|  قسمت های بدن درگیر: لگن، شانه ها، پاها، مفاصل|  تجهیزات: بدون تجهیزات| سطح دشواری: 6|  مرحله: مبتدی ژست عقاب یا گاروداسانا در سانسکریت، یک وضعیت ایستاده

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا کوهستان | Mountain Pose |

راهنمای یوگا آسانا Mountain Pose |  نام سانسکریت: Tadasana  | |  تمرکز: تحرک، تعادل  | |  قسمت های بدن درگیر: هسته، پاها  | |  تجهیزات: بدون نیاز به تجهیزات | | سطح دشواری: 1  |

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

راهنمای یوگا آسانا | Locust Pose |

|  نام سانسکریت: Salabhasana ||  تمرکز: انعطاف پذیری، تحرک، تنفس، قدرت  ||  قسمت های بدن درگیر: هسته، پاها، شانه ها، سینه، باسن، بازوها، پشت  ||  تجهیزات: بدون تجهیزات  || سطح دشواری: 2  | ژست ملخ یا

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا صاعقه Thunderbolt pose

|  نام سانسکریت: Vajrasana  ||  تمرکز: تنفس ||  قسمت های بدن درگیر: پاها، مفاصل  ||  تجهیزات: بدون تجهیزات  || سطح دشواری: 2  ||  مرحله: مبتدی | ژست صاعقه یا واجراسانا، یک وضعیت مراقبه مهم مبتدیان

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا گاوآهن | Plow Pose |

راهنمای یوگا آسانا |  نام سانسکریت: Halasana ||  تمرکز: تحرک، انعطاف پذیری، تعادل ||  قسمت های بدن درگیر: پاها، شانه ها، گردن، پشت ||  تجهیزات: بدون تجهیزات  || سطح دشواری: 4  ||  مرحله: مبتدی | هالاسانا یک

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا جسد | Corpse Pose |

|  نام سانسکریت: Savasana ||  تمرکز: نفس کشیدن ||  قسمت های بدن درگیر: کل بدن ||  تجهیزات: بدون تجهیزات  || سطح دشواری: 1  ||  مرحله: مبتدی | ژست جسد یک وضعیت یوگای ترمیمی است که معمولاً در

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا چرخ Wheel Pose

راهنمای یوگا آسانا |  نام سانسکریت: Urdhva Dhanurasana |  تمرکز: قدرت، قدرت، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری، تحرک، تنفس |  قسمت های بدن درگیر: لگن، هسته، شانه ها، پاها، سینه، بازوها، پشت |  تجهیزات: بدون تجهیزات  | سطح دشواری: 8  | 

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا کارکنان | Four-Limbed Staff Pose |

راهنمای یوگا آسانا |  نام سانسکریت: Chaturanga Dandasana  ||  تمرکز: قدرت، استقامت  ||  قسمت های بدن درگیر: هسته، پاها، شانه ها، بازوها، مفاصل  ||  تجهیزات: بدون نیاز به تجهیزات || سطح دشواری: 1  | چاتورانگا

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا کبری | Cobra Pose |

|  نام سانسکریت: Bhujangasana  | |  تمرکز: انعطاف پذیری، تحرک، تنفس، قدرت  | |  قسمت های بدن درگیر: هسته، شانه ها، سینه، باسن، بازوها، پشت  | |  تجهیزات: بدون تجهیزات  | | سطح دشواری: 2 

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا پلانک | Plank Pose |

راهنمای یوگا آسانا Plank Pose |  نام سانسکریت: Kumbhakasana  | |  تمرکز: قدرت، قدرت، استقامت عضلانی | |  قسمت های بدن درگیر: هسته، پاها، بازوها، مفاصل  | |  تجهیزات: بدون تجهیزات  | | سطح دشواری:

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا گاو | Cow Pose |

|  نام سانسکریت: Bitilasana ||  تمرکز: انعطاف پذیری، تحرک  ||  قسمت های بدن درگیر: هسته، شانه ها، پشت  ||  تجهیزات: بدون تجهیزات  || سطح دشواری: 1  | ژست گاو یا bitilasana در سانسکریت معمولاً با

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا | High Lunge Pose |

|  نام سانسکریت: Utthita Ashwa Sanchalanasana  | |  تمرکز: قدرت، قدرت، استقامت عضلانی  | |  قسمت های بدن درگیر: پاها، سینه  | |  تجهیزات: بدون نیاز به تجهیزات | | سطح دشواری: 2  | High

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا کارکنان| Staff Pose |

|  نام سانسکریت: Dandasana ||  تمرکز: قدرت، تعادل ||  قسمت های بدن درگیر: هسته، پاها، شانه ها، سینه، پشت  ||  تجهیزات: بدون تجهیزات  || سطح دشواری: 1   ژست کارکنان، یا دانداسانا در سانسکریت، یک ژست

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

راهنمای یوگا آسانا | Low Lunge Pose |

راهنمای یوگا آسانا Low Lunge Pose |  نام سانسکریت: Ashwa Sanchalasana  ||  تمرکز: انعطاف پذیری، تحرک  ||  قسمت های بدن درگیر: لگن، پاها، سینه   ||  تجهیزات: بدون تجهیزات  || سطح دشواری: 1  | Low

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

Namaste Yoga

این سلام اغلب توسط مربیان یوگا در شروع یا پایان کلاس ارائه می شود. به این معنا، ناماسته برای تصدیق ارتباط معنوی، یا یگانگی، به دست آمده توسط روح هایی که تمرین یوگا را با

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا شیر | Lion Pose |

|  نام سانسکریت:Simhasana |  تمرکز: نفس کشیدن |  قسمت های بدن درگیر: کل بدن، سینه |  تجهیزات: بدون تجهیزات  | سطح دشواری: 1  |  مرحله: مبتدی  Simhasana یک آسانا نشسته قوی است که دارای یک تکنیک تنفس قدرتمند با بازدم

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا الهه| Goddess Pose |

|  نام سانسکریت: Utkata Konasana|  تمرکز: قدرت، قدرت، استقامت عضلانی، انعطاف پذیری|  قسمت های بدن درگیر: لگن، پاها، باسن|  تجهیزات: بدون تجهیزات| سطح دشواری: 5|  مرحله: مبتدی ژست الهه یک وضعیت قدرتمند برای باز کردن

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا کوهستان | Mountain Pose |

|  نام سانسکریت: Agnistambhasana   | |  تمرکز: انعطاف پذیری  | |  قسمت های بدن درگیر: باسن  | |  تجهیزات: بدون نیاز به تجهیزات | | سطح دشواری: 3  | در سانسکریت، “agni” = “آتش”

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا جنگجو 3 Warrior Three Pose

|  نام سانسکریت: Virabhadrasana III|  تمرکز: قدرت، قدرت، استقامت عضلانی، تحرک، تعادل |  قسمت های بدن درگیر: هسته، شانه ها، پاها، بازوها، مفاصل، پشت |  تجهیزات: بدون تجهیزات  | سطح دشواری: 6  |  مرحله: مبتدی  اکثر پوزهای جنگجو در

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا طاووس | Peacock Pose |

|  نام سانسکریت: Mayurasana  ||  تمرکز: انعطاف پذیری، تحرک، تنفس، قدرت ||  قسمت های بدن درگیر: هسته، پاها، شانه ها، سینه، بازوها، پشت ||  تجهیزات: بدون تجهیزات  || سطح دشواری: 10  ||  مرحله: مبتدی | در حالت

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا صاعقه Thunderbolt Pose

|  نام سانسکریت: Vajrasana|  تمرکز: تنفس |  قسمت های بدن درگیر: پاها، مفاصل |  تجهیزات: بدون تجهیزات  | سطح دشواری: 2  |  مرحله: مبتدی  ‘Vajra’ در Vajrasana (حالت رعد و برق)، نام یک نادی اصلی (کانال پرانیک) است

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا Standing Split Pose

|  نام سانسکریت: Urdvha Prasarita Eka Padasana ||  تمرکز: قدرت، انعطاف پذیری، تحرک، تعادل  ||  قسمت های بدن درگیر: لگن، پاها  ||  تجهیزات: Yoga Block || سطح دشواری: 2   Urdhva prasarita eka padasana یک وارونگی

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا مثلث Triangle Pose

نام سانسکریت: Trikonasanaتمرکز: قدرت، قدرت، تحرک، تعادل |قسمت های بدن درگیر: هسته، شانه ها، پاها، پشت |تجهیزات: Yoga Blockسطح دشواری: 1مرحله: مبتدی حالت مثلثی یک حالت ایستاده یوگا است که تمرکز، تعادل و انعطاف پذیری را بهبود

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا Standing Arms Up Pose

|  نام سانسکریت: Urdvha Hastasana  ||  تمرکز: تحرک، تعادل، تنفس  ||  قسمت های بدن درگیر: هسته، شانه ها  ||  تجهیزات: بدون نیاز به تجهیزات || سطح دشواری: 3   Urdhva hastasana یک آسانا ایستاده و یک

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

B.K.S. Iyengar

B.K.S. (Bellur Krishnamachar Sundararaja) Iyengar (1918-2014) بنیانگذار یوگا Iyengar بود، سبکی از هاتا یوگا که به دلیل توجه دقیق آن به هم ترازی مناسب و همچنین استفاده از وسایل برای کمک به آساناها قابل توجه

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا جنگجو صلحجو | Peaceful Warrior Pose |

|  نام سانسکریت: Shanti Virabhadrasana|  تمرکز: انعطاف پذیری، تحرک، تنفس  |  قسمت های بدن درگیر: لگن، هسته، پاها |  تجهیزات: Yoga Block  | سطح دشواری: 1   ژست جنگجوی صلح‌آمیز یک نوع از سری ژست‌های جنگجو است که

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا صندلی Chair Pose

|  نام سانسکریت: Utkatasana|  تمرکز: قدرت، قدرت، استقامت عضلانی، تعادل |  قسمت های بدن درگیر: سینه، باسن |  تجهیزات: بدون تجهیزات  | سطح دشواری: 2  |  مرحله: مبتدی  اگرچه اوتکاتاسانا به عنوان حالت صندلی نیز نامیده می شود،

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا درخت Tree Pose

|  نام سانسکریت: Vrksasana  ||  تمرکز: تعادل، اتصال، حالت ایستاده ||  قسمت های بدن درگیر: لگن، شانه ها، پاها، مفاصل ||  تجهیزات: بدون تجهیزات  || سطح دشواری: 2  ||  مرحله: مبتدی | ژست درختی یا vrksasana یک

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

اتصال پرانایاما و مانترا

Warrior Three Pose |  نام سانسکریت: Virabhadrasana III ||  تمرکز: قدرت، قدرت، استقامت عضلانی، تحرک، تعادل ||  قسمت های بدن درگیر: هسته، شانه ها، پاها، بازوها، مفاصل، پشت ||  تجهیزات: بدون تجهیزات  || سطح دشواری: 6  || 

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا گارلند | Garland Pose |

نام سانسکریت: Malasanaتمرکز: انعطاف پذیری، تحرک، تنفس، قدرت قسمت های بدن درگیر: لگن، هسته، پاها، سینه، مفاصل، پشت تجهیزات: Yoga Blockسطح دشواری: 3  مرحله: مبتدی  ژست گارلند یا مالاسانا در سانسکریت، حالت چمباتمه ای است که باعث ایجاد

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا ماهی | Fish Pose |

راهنمای یوگا آسانا |  نام سانسکریت: Matsyasana  | |  تمرکز: انعطاف پذیری، تحرک، تنفس  | |  قسمت های بدن درگیر: لگن، هسته، شانه ها، سینه، گردن، بازوها، پشت  | |  تجهیزات: بدون تجهیزات  | |

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا پل | Bridge Pose |

نام سانسکریت: Setu Bandha Sarvangasana تمرکز: تحرک، انعطاف پذیری قسمت های بدن درگیر: لگن، پاها، سینه، باسن، پشت تجهیزات: بدون تجهیزات  سطح دشواری: 3  مرحله: مبتدی ژست پل یا ستو باندها ساروانگاسانا، یک خم پشتی

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا قایق Boat Pose

نام سانسکریت: Navasanaتمرکز: قدرت، قدرت، استقامت عضلانی، تعادلقسمت های بدن درگیر: لگن، هسته، پاها، پشتتجهیزات: بدون تجهیزاتسطح دشواری: 4مرحله: مبتدی ژست قایق یک وضعیت یوگا تقویت کننده هسته است. در این حالت بدن و پاها

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا دلیر | Hero Pose |

|  نام سانسکریت: Virasana  ||  تمرکز: نفس کشیدن  ||  قسمت های بدن درگیر:  پاها، مفاصل، پشت ||  تجهیزات: Yoga Block  || سطح دشواری: 3  | ژست قهرمان – HERO یا ویراسانا، یک حالت مراقبه نشسته

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

هاتا یوگا – Hatha Yoga

هاتا یوگا شاخه‌ای از یوگا است که عمدتاً به تسلط بر بدن مربوط می‌شود و مسلماً این سنت آشناترین سنت برای فرهنگ غربی است. این اصطلاح از سانسکریت ha به معنای “خورشید” و tha به

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا کودک | Child’s Pose |

|  نام سانسکریت: Balasana  ||  تمرکز: انعطاف پذیری، تنفس ||  قسمت های بدن درگیر: لگن، پاها، شانه ها، پشت  ||  تجهیزات: بدون تجهیزات  || سطح دشواری: 1  ||  مرحله: مبتدی |  در سانسکریت «بالا» به

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا کمان Bow Pose

|  نام سانسکریت: Danhurasana ||  تمرکز: انعطاف پذیری، تحرک، تنفس، قدرت ||  قسمت های بدن درگیر: هسته، پاها، شانه ها، سینه، بازوها، پشت ||  تجهیزات: بدون تجهیزات  || سطح دشواری: 4  ||  مرحله: مبتدی  وضعیت یوگا Dhanurasana

ادامه مطلب »
یوگا وکتور
راهنمای یوگا آسانا

راهنمای یوگا آسانا

درباره یوگا یوگا یک تمرین فیزیکی، ذهنی و معنوی است که در هند باستان سرچشمه گرفته است. کلمه یوگا از ریشه سانسکریت yuj مشتق شده است که به معنای “یوغ زدن” یا “یکپارچه کردن” است.

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا دلفین Dolphin Pose

نام سانسکریت: Ardha Pincha Mayurasana تمرکز: هسته، خم شدن به جلو، وارونگی، قدرت قسمت های بدن درگیر: هسته، پاها، شانه ها، سینه، بازوها، مفاصل تجهیزات: بدون تجهیزات  سطح دشواری: 4  مرحله: مبتدی  حالت دلفین نوعی حالت سگ رو

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا بچه کبری | Baby Cobra Pose |

|  نام سانسکریت: Ardha Bhujangasana  ||  تمرکز: انعطاف پذیری، تحرک، تنفس  ||  قسمت های بدن درگیر: هسته، شانه ها، سینه، باسن، پشت  ||  تجهیزات: بدون تجهیزات  || سطح دشواری: 1  | بوجانگاسانا نام سانسکریت برای

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا گربه | Cat Pose |

راهنمای یوگا آسانا |  نام سانسکریت: Marjaryasana  ||  تمرکز: انعطاف پذیری، تحرک  ||  قسمت های بدن درگیر: هسته، شانه ها، پشت  ||  تجهیزات: بدون تجهیزات  || سطح دشواری: 1  | ژست گربه، یا مارجاریاسانا، یک

ادامه مطلب »
how-to-make-anjali-mudra
راهنمای یوگا آسانا

راهنمای یوگا آسانا | Anjali Mudra |

|  نام سانسکریت: Anjali Mudra|  تمرکز: تعادل   |  قسمت های بدن درگیر:  شانه ها، سینه |  تجهیزات: بدون نیاز به تجهیزات | سطح دشواری: 1   آنجلی مودرا، یکی از حرکات دست یوگا، روشی رایج برای احوالپرسی در

ادامه مطلب »
راهنمای یوگا آسانا

مروری سریع بر 5 سبک محبوب یوگا

یوگای متفاوت برای روزهای مختلف: مروری سریع بر 5 سبک محبوب هاتا یوگا، یوگا کوندالینی، یوگا آشتانگا …. انواع مختلفی دارند که گاهی اوقات نمی دانید از کجا شروع کنید. ممکن است تعجب کنید که

ادامه مطلب »