YoYogic.com سفر آرام مدیتیشن

YoYogic.com سفر آرام مدیتیشن

خوب بخوابید

خواب سریع ، رویاهای روشن ، خواب عمیق

افزایش کارآیی

یادگیری سریع ، تقویت حافظه ، افزایش تمرکز

ذهن نیرومند

حل مسائل، تمرکز کاری، توجه، مدیتیشن

جوان بمانید

DNA خود را ترمیم کنید ، استرس را کاهش دهید

Binaural Beats چیست؟

تکنولوژی “اصوات دوگانه” ( Binaural Beats ) اصطلاحی است که به پخش یک فرکانس صوتی در یک گوش و فرکانس صوتی دیگر در گوش مقابل می پردازد ، که باعث ایجاد یک اثر دو رنگ در وسط مغز می شود که در واقع یک صدا تلقی می شود؛ این باعث ایجاد یک اثر “سرگرمی ذهنی” ( Brain Entrainment ) در مغز می شود. 

Binaural Beats برای چه چیزی مفید است؟

خیلی چیزها. مدیتیشن ، آرامش ، تسکین استرس ، خواب عمیق ، تسکین درد ، افزایش کارائی ذهن ، همگام سازی نیمکره مغز ، و لیست همچنان ادامه دارد.

آیا برای این فیلم ها باید هدفون استفاده کنم؟

در صورت استفاده ، اثر موسیقی با تکنولوژی “اصوات دوگانه” ( Binaural Beats ) افزایش می یابد.

مدیتیشن Binaural Beats !!

که امروزه ثابت شده است یک علم واقعی است؛ گفته می شود ضربان دو گوش باعث ایجاد همان حالت روانی مرتبط با تمرین مدیتیشن می شود ، اما خیلی سریعتر.
موسیقی سلفژ مدیتیشن خواب درمانگر

عضویت و خرید اشتراک

در سفر آرام مدیتیشن با YoYogic.com همراه باشید...