هاتا یوگا – Hatha Yoga

هاتا یوگا شاخه‌ای از یوگا است که عمدتاً به تسلط بر بدن مربوط می‌شود و مسلماً این سنت آشناترین سنت برای فرهنگ غربی است. این اصطلاح از سانسکریت ha به معنای “خورشید” و tha به معنای “ماه” گرفته شده است که منجر به این تفسیر رایج می شود که تمرینات هاتا برای متحد کردن و متعادل کردن این دو انرژی طراحی شده است. با این حال، ترجمه تحت اللفظی هاتا «نیرو» است، که اشاره به تکنیک های فیزیکی مورد استفاده در این سنت دارد.

به طور سنتی، هاتا یوگا یک فلسفه زندگی کامل را ارائه می دهد، که شامل نحوه ارتباط ما با تجربه بیرونی و درونی به عنوان راهی برای رسیدن به آرامش درونی است. یکی از برجسته ترین متون باستانی در مورد هاتا یوگا، یوگا سوتراهای پاتانجلی است، مجموعه ای از 196 قصیده که در حدود سال 400 پس از میلاد به زبان سانسکریت نوشته شده است.

پاتانجالی هاتا یوگا را به عنوان یک مسیر هشت گانه توصیف می کند که شامل هشت رشته ذهنی بدنی است که باید در آنها تسلط یافت. تمام تمرینات فیزیکی دیگر یوگا مانند وینیاسا، آشتانگا و آیینگار از سنت یوگا هاتا سرچشمه می گیرد.

هاتا یوگا که در اصل یک سنت زاهدانه بود، هزاران سال است که انجام می شود. با خاستگاه‌هایی که می‌توان به حماسه‌های سانسکریت (هندوئیسم) و قانون پالی (بودیسم) ردیابی کرد، این سنت در مرزهای هند و نپال پدیدار شد.

یوگی‌های هاتای باستان به‌عنوان افرادی که از خود کناره‌گیری می‌کردند، زندگی می‌کردند و در رشته‌های هاتا یوگا به عنوان وسیله‌ای برای خودآزمایی مشغول بودند. مفاهیم هندو مانند تناسخ و کارما در تفکر آنها نقش اساسی داشت.

در اصطلاح مدرن، هاتا یوگا صرفاً با یک تمرین فیزیکی مرتبط شده است، که معمولاً شامل دنباله‌ای از آسانا (حالت‌های یوگا) و پرانایاما (تکنیک‌های تنفسی) است.

از این نظر، هاتا یوگا عموماً آهسته تر و با وضعیت ثابت بیشتری نسبت به سبک هایی مانند آشتانگا یا وینیاسا انجام می شود. با این حال، سنت هاتا یوگا بسیار بیشتر از تمرین فیزیکی است که امروزه رایج شده است.

بر اساس یوگا سوتراهای پاتانجلی، هشت اندام مسیر هاتا یوگا عبارتند از:

یاماس – Yamas – پنج آیین اجتماعی: آهیمسا (عدم خشونت)، ساتیا (راست‌گویی)، استیا (عدم دزدی)، برهماچاریا (عفت) و آپاریگراها (عدم مالکیت).

نیاماس – Niyamas –  پنج رعایت اخلاقی: ساوچا (پاک بودن)، سانتوشا (قناعت)، تاپاس (انضباط نفس)، سوادیایا (خودآموزی)، ایشواراپرانیدانا (وفاداری یا تسلیم شدن).

آسانا – Asana –  وضعیت های یوگا.

پرانایاما – Pranayama  – تکنیک های تنفس به عنوان وسیله ای برای کنترل پرانا (انرژی نیروی حیاتی زندگی).

پراتیاهارا – Pratyahara – کناره گیری حواس.

Dharana – تمرکز.

Dhyana – مدیتیشن.

Samadhi – روشنگری یا سعادت.

این هشت اندام یک رویکرد سیستماتیک برای آرام کردن ذهن و یافتن رهایی از رنج ارائه می دهند. اگرچه این تمرین خود را به عنوان قدرت بدنی، سلامت فیزیولوژیکی و رفاه عاطفی نشان می دهد، اما هدف نهایی هاتا یوگا فراتر رفتن از همذات پنداری با مجموعه بدن-ذهن-عقل به منظور درک ماهیت خود واقعی است.