مدیتیشن ریلکسیشن

طبیعت همیشه رنگهای روح را میپوشد روح ما عمیقاً با اصل ما در ارتباط است و طبیعت خانه اصلی ما است.
بودن در طبیعت و مراقبه در طبیعت به ما امکان میدهد ساکت و آگاه باشیم و هر روز مطابق آن روز عمل کنیم…