مانترا مدیتیشن

چندین تکنیک برای تمرین مدیتیشن وجود دارد و ذکر مانتراها یکی از بهترین روشها است. سرودن مانترا ارتعاشات شما را با معنویات متحول میکند. جاپا مانترا مدیتیشن، تمرینی آیینی است که در آن یک مانترا را بارها و بارها تکرار می کنید تا صحبت های درونی ذهن را آرام کنید.

OM (AUM) مانترا به شما امکان میدهد با کائنات یکی باشید.