سفر 30 روزه مانترا مدیتیشن 
سفر 30 روزه مدیتیشن مانترا، سرودهای مانترا، مانترای بذر چاکرا و سرودهای شفابخش قدرتمند. در این سفر 30 روزه ذهن آگاهی، سعادت و آرامش همراه باشید.
مدیتیشن مانترا om
برای شفای معنوی بخوانید گوش دهید  OM Mantra را بخوانید مانترا om صدای اولیه کائنات است، مانترا OM یک ارتعاش است و بیشتر در ابتدای مدیتیشن یا یوگا خوانده می شود. OM یک شعار تحقق و سعادت درونی است. OM (AUM) مانترا یا بیجا مانترا است. مانترا OM به عنوان "AUM" تلفظ می شود. تلفظ تحت اللفظی "AaaaaUuuuummmm" است سرودن مانترای om ☯ باعث آرامش و نشاط شما می شود ☯ هاله شما را پاک می کند ☯ اعتماد به نفس و قدرت اراده را افزایش می دهد ☯ ویژگی های فرشته ای یعنی دلسوزی، حقیقت، عشق، پاکی، بی باکی، صبر، شجاعت، صداقت و غیره را ایجاد می کند.☯ ذهن شما را تیز و پر انرژی می کند
مدیتیشن مانترا om
مانترای تک کلمه ای ( بیجا مانترا )  "OM" صدا و ارتعاشی را تولید می کند که به شما امکان می دهد با کائنات احساس هماهنگی کنید. تکرار شعارهای OM برای 108 مرتبه می تواند برای جسم و روح جادویی باشد. 108 در هندوئیسم و یوگا یک عدد مقدس محسوب می شود.
قبلی
بعدی

مدیتیشن مانترا سفر 30 روزه