راهنمای مراقبه

مدیتیشن می تواند حالتی عمیق از آرامش و ذهنی آرام ایجاد کند. در حین مدیتیشن، توجه خود را متمرکز می کنید و جریان افکار درهم ریخته ای را که ممکن است ذهن شما را شلوغ کرده و باعث استرس شود، حذف می کنید. این فرآیند ممکن است منجر به افزایش رفاه جسمی و عاطفی شود.به طور کلی، هدف از مدیتیشن، تشدید رشد فردی و معنوی، علاوه بر آرامش ذهن و بدن است.

چگونه مدیتیشن می تواند به کاهش استرس و اضطراب شما کمک کند

مدیتیشن یا دیانا (در سانسکریت)، آرام کردن ذهن به امید رسیدن به حالت آگاهی و سکون است. می تواند به ما اجازه دهد تا آرامش داشته باشیم و با معنویت خود ارتباط برقرار کنیم.

هفت چاکراها و نشانه های تعادل و عدم تعادل

هر یک از 7 چاکرا شما رنگ، مانترا، موقعیت و دامنه تجربیات خاصی دارد. این 7 چاکرا عبارتند از: چاکرای ریشه، چاکرای خاجی، چاکرای شبکه خورشیدی، چاکرای قلب، چاکرای گلو، چاکرای چشم سوم و چاکرای تاج. هنگامی که یکی از چاکراها از تعادل خارج می شود، منجر به تأثیر فیزیکی، عاطفی یا ذهنی بر بدن شما می شود.