یوگا آسانا بچه کبری | Baby Cobra Pose |

|  نام سانسکریت: Ardha Bhujangasana  |
|  تمرکز: انعطاف پذیری، تحرک، تنفس  |
|  قسمت های بدن درگیر: هسته، شانه ها، سینه، باسن، پشت  |
|  تجهیزات: بدون تجهیزات  |
| سطح دشواری: 1  |

بوجانگاسانا نام سانسکریت برای یک آسانای محبوب یوگا است که در غیر این صورت با نام کبرا پوز شناخته می شود. این یک خمیدگی ملایم پشتی است که معمولاً به عنوان بخشی از سلام خورشید انجام می شود و در آن می توان از آن به عنوان جایگزینی کمتر سخت برای Urdhva Mukha Svanasana (سگ رو به بالا) استفاده کرد. این اصطلاح از دو ریشه سانسکریت گرفته شده است. bhujanga به معنی “مار” یا “مار” و asana به معنای “نشستن” یا “حالت” است.

STEP 1

شروع به دراز کشیدن روی شکم کنید و پاهای خود را کمی از هم باز کنید.

STEP 2

کف دست های خود را زیر شانه های خود قرار دهید.

STEP 3

از طریق استخوان دنبالچه خود را دراز کنید و شروع به کشیدن سینه به سمت جلو کنید. آرنج ها نزدیک بدن شما می مانند و خم می شوند. کمی به بالا نگاه کن در اینجا حداقل برای سه نفس عمیق نفس بکشید.

|  تغییرات  |

اگر زانوهای حساسی دارید، برای این ژست زیر آنها یک پتو قرار دهید.

|  نکات  |

برای کسانی که بیماری های زانو دارند توصیه نمی شود.

|  فواید  |

انعطاف پذیری پشت و تحرک شانه را افزایش می دهد.