راهنمای یوگا آسانا

یوگا آسانا گربه | Cat Pose |

|  نام سانسکریت: Marjaryasana  |
|  تمرکز: انعطاف پذیری، تحرک  |
|  قسمت های بدن درگیر: هسته، شانه ها، پشت  |
|  تجهیزات: بدون تجهیزات  |
| سطح دشواری: 1  |

ژست گربه، یا مارجاریاسانا، یک وضعیت ساده است که به طور کلی با ژست گاو به عنوان گرم کردن آرام ستون فقرات جایگزین می شود. از چهار دست و پا، ستون فقرات گرد است و سر و دنبالچه به سمت زمین حرکت می کنند.

STEP 1

از چهار دست و پا شروع کنید و دست ها را زیر شانه ها و زانوها را زیر باسن خود قرار دهید.

STEP 2

از بازدم استفاده کنید تا ناف خود را به ستون فقرات خود بکشید و با دست و زانو زمین را فشار دهید و ستون فقرات خود را مانند یک گربه عصبانی گرد کنید. در اینجا حداقل برای سه نفس عمیق نفس بکشید.

|  تغییرات  |

اگر زانوهای حساسی دارید، برای این ژست زیر آنها یک پتو قرار دهید.

|  نکات  |

برای کسانی که بیماری های زانو دارند توصیه نمی شود.

|  فواید  |

انعطاف پذیری پشت و تحرک شانه را افزایش می دهد.