یوگا آسانا کبری | Cobra Pose |

|  نام سانسکریت: Bhujangasana  | |  تمرکز: انعطاف پذیری، تحرک، تنفس، قدرت  | |  قسمت های بدن درگیر: هسته، شانه ها، سینه، باسن، بازوها، پشت  | |  تجهیزات: بدون تجهیزات  | | سطح دشواری: 2  |

ژست کبرا یا بوجانگاسانا یک خم پشتی مبتدی است که انعطاف پذیری ستون فقرات را ایجاد می کند. در این حالت، دست ها به سمت زمین رانده می شوند تا سر و نیم تنه را بلند کنند در حالی که پاها کشیده می مانند.

STEP 1

شروع به دراز کشیدن روی شکم کنید و پاهای خود را کمی از هم باز کنید.

STEP 2

کف دست ها را زیر شانه های خود قرار دهید.

STEP 3

از طریق دنبالچه خود را دراز کنید و شروع به کشیدن سینه به جلو و بالا کنید. آرنج ها نزدیک به بدن، شروع به دراز کردن بازوهای خود به هر درجه ای کنید که در پشت شما احساس خوبی داشته باشد. کمی به بالا نگاه کن در اینجا حداقل برای سه نفس عمیق نفس بکشید.

|  تغییرات  |

اگر نگاه کردن به بالا گردن شما را تحریک می کند، گردن خود را در راستای ستون فقرات خود نگه دارید. برای عمیق تر کردن ژست و ورود به کینگ کبرا، زانوهای خود را خم کنید و انگشتان پا را به سر خود برسانید.

|  نکات  |

برای کسانی که از سردرد، بیماری های مچ دست یا کمر رنج می برند توصیه نمی شود. برای زنان باردار توصیه نمی شود.

|  فواید  |

کمر، سینه، شانه ها، ستون فقرات و شکم را باز می کند. کمر را تقویت می کند. انرژی می دهد و ادعا می شود که اندام های شکمی را تحریک می کند، استرس را از بین می برد.