یوگا آسانا گاو | Cow Pose |

|  نام سانسکریت: Bitilasana |
|  تمرکز: انعطاف پذیری، تحرک  |
|  قسمت های بدن درگیر: هسته، شانه ها، پشت  |
|  تجهیزات: بدون تجهیزات  |
| سطح دشواری: 1  |

ژست گاو یا bitilasana در سانسکریت معمولاً با ژست گربه برای گرم کردن آرام ستون فقرات جایگزین می شود. از چهار دست و پا، سر و دنبالچه به سمت آسمان می‌آیند که شکم به سمت زمین می‌افتد.

STEP 1

از چهار دست و پا شروع کنید و دست ها را زیر شانه ها و زانوها را زیر باسن خود قرار دهید.

STEP 2

در حین دم، شانه های خود را از گوش دور کنید، به بالا نگاه کنید و ستون فقرات خود را قوس دهید. در اینجا حداقل برای سه نفس عمیق نفس بکشید.

|  تغییرات  |

اگر زانوهای حساسی دارید، برای این ژست زیر آنها یک پتو قرار دهید.

|  نکات  |

برای کسانی که بیماری های زانو دارند توصیه نمی شود.

|  فواید  |

انعطاف پذیری پشت و تحرک شانه را افزایش می دهد.