راهنمای یوگا آسانا

Eagle Pose

|  نام سانسکریت: Garudasana

|
|  تمرکز: تعادل، اتصال، حالت ایستاده |
|  قسمت های بدن درگیر: لگن، شانه ها، پاها، مفاصل |
|  تجهیزات: بدون تجهیزات  |
| سطح دشواری: 6  |
|  مرحله: مبتدی |

ژست عقاب یا گاروداسانا در سانسکریت، یک وضعیت ایستاده متعادل است که به تمرکز بیش از انعطاف نیاز دارد. با تعادل روی یک پا، پای مخالف پشت ساق پا می‌پیچد. بازوها نیز با لمس کف دست ها در هم تنیده شده اند.

نام سانسکریت ژست عقاب گاروداسانا است.

Garuda همچنین با خورشید و آتش مقایسه می شود، و بنابراین، در طول تمرین Garudasana، باید از قدرت بدن و ذهن فیزیکی نه تنها برای تمرین آسانا، بلکه برای بهبود نوع بشر استفاده شود. داشتن این آگاهی حالت ذهن را تغییر می دهد و آن را با سپاسگزاری در حین تمرین ژست پر می کند.

نکات

در اساطیر هندو، گارودا پادشاه پرندگان است که وسیله نقلیه لرد ویشنو است. این اصطلاح قد سلطنتی و پرنده مانند را تداعی می کند.

گارودا به عنوان پادشاه پرندگان شناخته می شود و واهانا (کوه) لرد ویشنو (یا خداوند کریشنا) است.

گفته می شود که لرد ویشنو از قدرت و قدرتی که گارودا نشان داد بسیار تحت تأثیر قرار گرفت و به او برکت داد. گارودا در عوض از لرد ویشنو پرسید که چگونه می تواند به او کمک کند. در آن زمان بود که لرد ویشنو از گارودا درخواست کرد که واهانا (کوه/وسیله نقلیه) او باشد که گارودا او را پذیرفت. گرچه گارودا پادشاه پرندگان و پرنده قدرتمندی بود که با خورشید و آتش مرتبط بود، اما شاگرد متواضع استاد خود، لرد ویشنو بود.

گارودا به عنوان پادشاه پرندگان شناخته می شود و واهانا (کوه) لرد ویشنو (یا خداوند کریشنا) است.

گفته می شود گارودا نیمی انسان و نیمی پرنده است. بدن او مانند طلا می درخشد، با دو دستش در آنجلی مودرا بسته شده، در حالی که دو دست دیگر یک چتر و یک گلدان آمریتا حمل می کنند. منقار و بالها و بقیه بدنش مثل سینه و پاهایش شبیه بادبادک است.

STEP 4-5

در حالی که باسن خود را مربع نگه دارید پایین بنشینید و از طریق آرنج و نوک انگشتان خود را بالا بیاورید. | بازوهای شما موازی با زمین هستند و نوک انگشتان از صورت شما فاصله می گیرد تا شانه های شما باز شود. پنج نفس عمیق و طولانی در اینجا بمانید. باز کردن، سپس در طرف دیگر تکرار کنید. 

STEP 3

بازوی راست خود را زیر بازوی چپ خود بپیچید و کف دست خود را به هم فشار دهید، نوک انگشتان رو به بالا.

STEP 2

ران راست خود را روی ران چپ خود رد کنید، پای راست خود را در دو طرف مچ پا یا ساق پای چپ خود بچسبانید (تک یا دوتکه، هرکدام که زانو اجازه می‌دهد) با انگشتان پا رو به پایین.

STEP 1

با زانوهای نرم شروع به ایستادن کنید، وزن خود را روی پای چپ قرار دهید و زانوی راست خود را در سینه بغل کنید.

|  نکات مبتدی |

با پاها یک بسته بندی انجام دهید و پاشنه پای خود را روی زمین نگه دارید.

|  نکات  |

برای کسانی که از بیماری های مچ پا یا شانه رنج می برند توصیه نمی شود.

|  فواید  |

این حالت پایین تنه را تقویت می کند، شانه ها را باز می کند و تعادل و تمرکز را بهبود می بخشد.