یوگا آسانا زانو کتف چانه | Knees Chest Chin Pose |

|  نام سانسکریت: Ashtanga Namaskar  |
|  تمرکز: انعطاف پذیری، تحرک، تنفس |
|  قسمت های بدن درگیر: هسته، شانه ها، سینه، بازوها، پشت |
|  تجهیزات: بدون تجهیزات  |
| سطح دشواری: 2  |

ژست زانو-سینه-چانه یا ashtanga namaskara در سانسکریت، بخشی از کلاسیک هاتا سلام خورشید است. نام آن به هشت نقطه بدن اشاره دارد که کف را لمس می کند: دو پا، دو زانو، سینه، دو دست و چانه یا پیشانی.

STEP 3

آرنج های خود را خم کنید تا کنار قفسه سینه شما را بچرخانند. ستون فقرات خود را قوس دهید و قفسه سینه و چانه خود را به سمت زمین پایین بیاورید. شانه ها و قفسه سینه در راستای دست ها، آرنج ها به سمت بالا می آیند. در اینجا حداقل برای سه نفس عمیق نفس بکشید.

STEP 2

سپس زانوهای خود را خم کرده و به آرامی روی زمین پایین بیاورید.

STEP 1

با ژست پلانک Plank شروع کنید.

|  تغییرات  |

هرچه ستون فقرات خود را بیشتر قوس دهید، در ژست عمیق تر خواهید بود.

|  نکات  |

برای کسانی که از سردرد یا بیماری های مچ دست یا کمر رنج می برند توصیه نمی شود.

|  فواید  |

کمر، سینه، شانه ها، ستون فقرات و شکم را باز می کند. انرژی می دهد و ادعا می شود که اندام های شکمی را تحریک می کند، استرس را از بین می برد.