راهنمای یوگا آسانا

Seated Easy Twist Pose

|  نام سانسکریت: Parivrtta sukhasana |
|  تمرکز: انعطاف پذیری، تحرک  |
|  قسمت های بدن درگیر: لگن، هسته، مفاصل  |
|  تجهیزات: بدون تجهیزات  |
| سطح دشواری: 1  |

Parivrtta sukhasana یک ژست ساده مبتدی نشسته با پیچ و تاب است. با شروع در سوخاسانا – نشسته با پاهای ضربدری و ستون فقرات عمود بر زمین – یوگی یک دست را به سمت بیرون ران مقابل می آورد و قسمت بالایی بدن را در آن جهت می چرخاند و نگاهش را روی آن شانه و دست دیگر را به بیرون باسن مربوطه خود نگاه می کند.

نام این آسانا از واژه سانسکریت parivrtta به معنای “دوران” گرفته شده است. su به معنی “خوب”؛ خا به معنای «فضا»؛ و آسانا، که به معنای “حالت” یا “حالت” است. سوخا اغلب به عنوان “آسان” ترجمه می شود. از این رو نام انگلیسی این ژست: حالت چرخشی آسان یا حالت پیچشی ساده.

STEP 1

از صندلی آسان شروع کنید و بازوها را در دو طرف خود شل کنید.

STEP 2

دست راست خود را به سمت زمین، پشت استخوان خاجی و دست چپ خود را به سمت زانوی راست خود بگیرید.

STEP 3

یک دم بزرگ انجام دهید تا از طریق ستون فقرات درازتر شود، سپس از دستان خود استفاده کنید تا بالاتنه خود را به سمت راست بچرخانید.

|  تغییرات  |

اگر این حالت در پشت یا باسن شما ناراحت کننده است، می توانید روی بلوک یا پتو بنشینید.

|  نکات  |

برای افراد مبتلا به بیماری های زانو توصیه نمی شود.

|  فواید  |

اعتقاد بر این است که هضم را تحریک می کند. انعطاف پذیری لگن و ستون فقرات را بهبود می بخشد. شانه ها را باز می کند.

ذهن نیرومند

جوان بمانید

DNA خود را ترمیم کنید ، استرس را کاهش دهید