یوگا آسانا کارکنان| Staff Pose |

|  نام سانسکریت: Dandasana |
|  تمرکز: قدرت، تعادل |
|  قسمت های بدن درگیر: هسته، پاها، شانه ها، سینه، پشت  |
|  تجهیزات: بدون تجهیزات  |
| سطح دشواری: 1  

ژست کارکنان، یا دانداسانا در سانسکریت، یک ژست نشسته مبتدی فریبنده چالش برانگیز است. با پاها صاف و پاهای درگیر، نیم تنه با زاویه 90 درجه نسبت به پاها در یک راستا قرار می گیرد. این نیاز به مقدار زیادی قدرت مرکزی و انعطاف پذیری همسترینگ دارد.

STEP 3

احساس کنید که هر دو استخوان نشسته خود را محکم در زمین ریشه می‌دهند، و تا انتهای ستون فقرات دراز می‌شوند و چانه خود را کمی جمع کنید.

STEP 2

کف دست های خود را در دو طرف باسن به زمین فشار دهید، سپس شانه های خود را به سمت پایین پشت و دور از گوش خود بچرخانید.

STEP 1

در حالت نشسته با پاهای بلند و کنار هم در مقابل خود شروع کنید و پاهای خود را خم کنید.

|  تغییرات  |

اگر کف دست شما به راحتی به زمین نمی رسد، می توانید دو بلوک را زیر آنها قرار دهید.

|  نکات  |

برای افرادی که از بیماری های کمر یا مچ دست رنج می برند توصیه نمی شود.

|  فواید  |

خم کننده ها و هسته لگن را تقویت می کند. وضعیت بدن را بهبود می بخشد.