یوگا آسانا صاعقه Thunderbolt pose

|  نام سانسکریت: Vajrasana  |
|  تمرکز: تنفس |
|  قسمت های بدن درگیر: پاها، مفاصل  |
|  تجهیزات: بدون تجهیزات  |
| سطح دشواری: 2  |
|  مرحله: مبتدی |

ژست صاعقه یا واجراسانا، یک وضعیت مراقبه مهم مبتدیان است. با جمع شدن پاها در زیر استخوان های نشستن، پشت بدون زحمت صاف می شود.

STEP 3
STEP 2

دستان خود را به سمت جلو، بازوهایتان دراز و جلوی خود بخزید.

STEP 1

در حالت زانو زدن با زانوهای کمی از هم باز شروع کنید.

|  نکات مبتدی |

اگر باسنتان به راحتی روی پاشنه‌هایتان نمی‌نشیند، یک پتو یا بلوک روی ساق پا بگذارید. همچنین اگر قسمت بالای پاهایتان حساس است، یک پتو زیر خود قرار دهید.

|  نکات  |

برای زمین و وضعیت بدن خوب است. تصور می شود که هضم را بهبود می بخشد.

|  فواید  |

هضم غذا را بهبود می بخشد | ناراحتی های قاعدگی را برطرف می کند | پرانا را در سوشومنا نادی فعال می کند | انرژی جنسی را برای اهداف مراقبه هدایت می کند |